Miasto Wisła - oficjalna strona

 

Urząd Miejski w Wiśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Wiśle - www.wisla.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików zamieszczonych na stronie nie jest dostępnych cyfrowo,
 • nieaktualna mapa strony,
 • nawigacja za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony,
 • wyróżnienie wizualne linków jest niewystarczające,
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Obsługa osób słabosłyszących/głuchych

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/głuchych w polskim języku migowym (PJM) po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty klienta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących/głuchych dostępne są następujące formy komunikacji:

 • kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
 • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Miejski w Wiśle;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@wisla.pl;
 • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Wiśle na platformie ePUAP;
 • przesyłanie faksów pod numer: 338552995.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres um@wisla.pl lub faksem na numer 338552995 albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do Biura Podawczego urzędu (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, Wisła).
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Tadeusz Chmiel – Koordynator dostępności, pokój 201, II piętro., e-mail: or@um.wisla.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338578849 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Wisła

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy pl. B.Hoffa 3.
Dojścia piesze są od ulic 1 Maja, Kolejowej, Olimpijskiej, Prusa.

Z w/w ulic można bez problemu dojechać na wózku inwalidzkim do budynku Urzędu Miasta
Najbliższa stacja PKP Dworzec Wisła Centrum znajduje się w odległości ok 600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą podjazdów wypłaszczonych dostosowanych do podjazdu na wózkach inwalidzkich.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 400 m przy ulicy Konopnickiej.
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pl. B.Hoffa
obok wejścia do Domu Zdrojowego w odległości kilku metrów od Urzędu.
Najbliższy postój taksówek jest przy ulicy J.Sztwiertni obok Muzeum Beskidzkiego.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Urzędu jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej budynku od strony pl. B. Hoffa . Wejście jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone otwierane automatycznie i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest również możliwe po specjalnej pochylni. Na drzwiach znajduje się oznakowanie (napis „WEJŚCIE”). Hol, a w nim biuro podawcze do obsługi petentów usytuowane wyłącznie na parterze jest przestronne bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym.
Na biurze podawczym nie ma oznaczeń brajlowskich.
Petenci obsługiwani są obecnie w związku z covid 19 wyłącznie na parterze, schody zawijane na I i II kondygnację służą wyłącznie dla pracowników.
Budynek Urzędu nie posiada windy.
Brak pętli indukcyjnych w budynku.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do biura podawczego.
Dostęp do tłumacza PJM jest na I piętrze budynku UM (salka narad Rady Miasta).
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy biurze podawczym - drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze, a umywalka jest na lewo od miski
Brak windy do celów ewakuacyjnych. 
 

Kalendarz imprez

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez

Jak spędzisz tutaj czas?

Baner Aktywnie pozytywnie
Banner Rodzinnie goscinnie
Baner na edukowaniu i harcowaniu
Baner na konferencji
Baner Mapa miasta
Baner Kamera internetowa
Baner baza noclegowa
Baner Baza wyciągi

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Herb miasta Szczyrk
Herb miasta Brenna
Herb gminy Istebna
Herb miasta Ustroń
Copyright © by Urząd Miasta Wisła 2024
Polityka prywatności i cookies Deklaracja dostępności
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego
//widget pogodowy